Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o.,
ul. Gen. Chłapowskiego 36 64-010 Krzywiń

Regulamin Biegu Liry

BIEG LIRY 2018

Regulamin

Biegu Liry . Krzywiń 01.09.2018

Bieg główny 10km

 

 1. Cel:
 • Promocja firmy Wytwórnia Pasz „LIRA:
 • Promocja Miasta i Gminy Krzywiń
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Krzywiń oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

 

 1. Organizatorzy:
 • Wytwórnia Pasz „LIRA” Sp. z o.o.
 • PonoKai Sport & Event
 • Beniu Sport

 

Patronat:

 • Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak i Urząd Gminy Krzywiń
 • Starosta Powiatu Kościańskiego Bernard Turski

 

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie

Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

 

III. Termin, dystans, trasa, limit czasu:

 1. Zawody odbędą się w dniu 01 września 2018 r., start zawodów: godz. 11.00
 2. Biuro zawodów, Start i meta biegu będą się mieścić na terenie Wytwórnii Pasz „LIRA” Sp.z o.o. ul. Gen. Chłapowskiego 36 64-010 Krzywiń

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 01.09.2018 w godzinach 7.30-14.00

 

 1. Trasa biegu głównego (dystans 10 km) będzie przebiegać od startu z siedziby Wytwórni Pasz Lira na ul Chłapowskiego 36 w Krzywiniu w kierunku Lubinia gdzie na ul. Powstańców w pobliżu świetlicy wiejskiej wyznaczono punkt nawrotowy. Następnie trasa biegu prowadzi z powrotem do Krzywinia w kierunku centrum gdzie na ul Chłapowskiego przed Rondem wyznaczono drugi punkt nawrotowy. Po nawrocie biegniemy ponownie ul. Chłapowskiego do mety usytuowanej na terenie Wytwórni Pasz Lira na ul Chłapowskiego 36 w Krzywiniu. Mapa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora www.biegliry.pl .
 2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina 30 minut. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Pakiet Startowy i świadczenia dla zawodników:
 • chusta typu Buff z logo imprezy,
 • numer startowy
 • chip
 • posiłek Regeneracyjny
 • owoce
 • woda, izotonik
 • medal na mecie

 

 1. Opłaty startowe i limit uczestników Biegu Liry
 • 35 zł do dnia 26 sierpnia 2018
 • 50 zł od dnia 27 sierpnia 2018 i w dniu zawodów pod warunkiem dostępności miejsc

Limit uczestników Biegu Liry (bieg główny) 250 osób

Przewiduje się dodatkowe 50 miejsc dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 

VI .Klasyfikacje i kategorie

 

Bieg główny

 1. Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z datą urodzenia

Kobiety                       Mężczyźni

Open 1-3                    Open 1-3

K16 (16-19lat)            M16 (16-19lat)

K20 (20-29lat)            M20 (20-29lat)

K30 (30-39lat)            M30 (30-39lat)

K40 (40-49lat)            M40 (40-49lat)

K50 (50-59)                M50 (50-59lat)

K60+                           M60 (60-69lat)

                                   M70+

 1. Kategoria: Powiat Kościan , miejsca 1-3 Kobiet, 1-3 Mężczyzn
 2. Kategoria : Pracownicy Wytwórni Pasz „LIRA” Sp. z o.o., miejsca 1-3 Kobiet, 1-3

Mężczyzn

 

VII. Nagrody:

 1. Każdy finalista biegu głównego otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I-III biegu głównego w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn i kategorii Powiat Kościan i kategorii Pracownicy Wytwórni Pasz „LIRA” otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
 4. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii wiekowej –nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej.
 5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 6. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

VIII. Zgłoszenia, Lista startowa, pomiar czasu, wyniki

 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegliry.pl  i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 .W tytule przelewu powinno znaleźć się : ” nazwisko i imię, opłata startowa Bieg Liry 10km”
 3. Zapisów elektronicznych można dokonywać on-line do dnia 26.08.2018 r. godz: 23.59 (lub do osiągnięcia limitu zawodników) , po tym terminie, pod warunkiem nie wyczerpania limitów, zapisy będą przyjmowane na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w biurze zawodów.
 4. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi. Jednak jest możliwość przeniesienia tej opłaty na innego zawodnika w terminie do 26.08.2018. Wszelkie zmiany należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reklamacje dotyczące spraw związanych ze zgłoszeniami na Bieg Liry , należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 1. Pomiar czasu podczas biegu głównego Biegu Liry wykona firma PLUS TIMING. Pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywać się będzie za pomocą chipów aktywnych wbudowanych w numerze startowym lub chipów elektronicznych mocowanych na nogę.
 2. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca, po którym nastąpiła płatność, poprzez wysyłkę maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem danych zawodnika, danych do faktury oraz zapłaconej kwoty.
 3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
 4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.biegliry.pl oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

IX Warunki uczestnictwa:

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. W Biegu Liry mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (urodzeni minimum w 2002 r.) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, oraz z opłaconą opłatą startową .
 3. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Zgłoszenie do Biegu Liry jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
 6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy sportowej.

X Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Biegu Liry będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu Liry będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu Liry obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Liry.
 7. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 10. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XI Uwagi końcowe:

 

 1. Wszystkich uczestników Biegu Liry obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 4. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 7. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 8. Przebywanie na trasie Biegu Liry bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w regulaminie.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.